Kukułeczka

Niepubliczne Przedszkole w Kramsku

Koncepcja przedszkola

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, koncentrując się na następujących obszarach:

Rozwój uzdolnień
wspomaganie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji
System wartości
budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
Radzenie sobie ze stresem
kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek
Umiejętności społeczne
rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
Tolerancja
stworzenie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych, bez wzgledu na rase i przynależność do grupy społecznej
Zdrowie i sprawność fizyczna
troska o zdrowie dzieci ich sprawność fizyczną: zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
Wiedza o świecie, przyrodzie, technice etc.
budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
Wrażliwość na sztukę
wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne
Patriotyzm
kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej

Lepsze szanse edukacyjne
zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej

Realizacja powyższych celów odbywać się będzię przy pomocy różnych form edukacyjno-wychowawczych:
Zajęcia edukacyjne z całą grupą
Zajęcia stymulujące organizowane w małych zespołach
Zajęcia dodatkowe (za zgodą rodziców)
Gry i zabawy dydaktyczne, tematyczne, samorzutne
Spontaniczna działalność dzieci
Twórczość artystyczna
Czynności samoobsługowe i prace porządkowe
Dyżury
Spacery i wycieczki
Przestawienia teatralne
Imprezy okolicznościowe
WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Przedszkole otacza dzieci troską i miłością, zapewnia dzieciom opiekę. Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata. Zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój ułatwiający adaptację szkolną i osiąganie sukcesów w dorosłym życiu.
MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

-Alfabet jest naszym przewodnikiem i misji wyznacznikiem-

Akceptujemy dzieci takimi jakie są, dając im szanse do indywidualnego rozwoju.
Budujemy u dzieci system wartości, ukazując co jest dobre a co złe.
Czuwamy nad bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci.
Doskonalimy swoją wiedzę i umiejętności podnosząc swoje kwalifikacje.
Eksponujemy twórczy potencjał dzieci w środowisku lokalnym.
Funkcjonujemy zgodnie z prawem oświatowym.
Gwarantujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę.
Hartujemy dzieci emocjonalnie, aby łagodniej znosiły stresy i porażki.
Interesujemy się życiem społecznym, lokalnym i aktywnie w nim uczestniczymy.
Jesteśmy otwarci na propozycje i oczekiwania rodziców.
Kształtujemy umiejętności samoobsługowe potrzebne w codziennych sytuacjach.
Lubimy być twórczy, aktywni i innowacyjni w swoich działaniach.
Łączymy pokolenia i wzmacniamy więzi rodzinne.
Mamy estetycznie i bogato wyposażone sale przystosowane do atrakcyjnych zajęć.
Naturalna ciekawość dziecka jest dla nas inspiracją.
Organizujemy dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności dzieci.
Pozyskujemy rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola.
Rozwijamy twórczy potencjał dzieci.
Stwarzamy bezpieczne warunki do prawidłowego rozwoju i zabawy.
Tworzymy rodzinną i domową atmosferę.
Uwzględniamy wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej.
Wspomagamy rodziców w sytuacjach problemowych.
Zapewniamy absolwentom dobry start w szkole i śledzimy ich losy.

Cele i zadania

Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa i miasta.
Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie.

Procesy zachodzące w przedszkolu

W przedszkolu opracowana i wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.
Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji, zainteresowań.
W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

Zarządzanie przedszkolem

Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.
Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.

Kierunki realizacji koncepcji pracy

Promocja zdrowia i ekologia
Rozwijanie uzdolnień
Edukacja przez sztukę muzyczno-teatralną.
Wykorzystywanie nowoczesnych metod i środków edukacji

Wskaźniki efektywności koncepcji – kryteria sukcesu

poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne,
wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,
wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole,
zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem,
zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola,
zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,
upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku,
prowadzenie skutecznej polityki kadrowej,
wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku,
stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia
VI. Model absolwenta

Nasz absolwent jest:

dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje talenty,
jest aktywny, samodzielny,
twórczy i otwarty,
wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,
ma pozytywny obraz własnego „ja”,
umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie w sytuacjach trudnych,
stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,
ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,
odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,
ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.